محاسبه قیمت طلا در ایران

 

1-      یک انس طلا = 31.103431 گرم با عیار 999.9 که یا 24 هم خوانده می شود.

2-      یک مثقال طلا=4.608 گرم (4گرم و 608 سوت )می باشد

3-      مظنه طلادر ایران (مثقال ) یعنی قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار (خلوص 705) است 

4-      سکه تمام عیار 21.6 می باشد که عیار 22 خوانده هم می شود

5-      وزن هر سکه تمام 8.133 گرم

6-      سکه نیم  به وزن 4.0665 گرم عیار 900

7-      ربع سکه  به وزن 2.۰3225 گرم و عیار 900

 

قیمت طلای ایران از طریق هر انس طلا

 قیمت هر انس طلا * قیمت یک دلار / 9.57420  = برابر یک مثقال طلا عیار 17 ( 705 خلوص )

مثال : 

هر انس طلا = 1655.6  دلار

هر دلار = 12030 ریال

قیمت یک مثقال طلا عیار17 = ؟

 1655.6 * 12030 / 9.57420 = 2080264  ریال  ( قیمت هر مثال عیار 17 )

2080264 / 4.608 = 451446  ریال  ( قیمت هر گرم عیار 17 )

 

قیمت یک مثقال طلا عیار18 = ؟

 قیمت هر انس طلا * قیمت یک دلار / 8.999  = برابر یک مثقال طلا عیار 18 ( 750خلوص ) 

با قیمت هر انس طلا = 1655.6  دلار

هر دلار = 12030 ریال

1655.6 * 12030 / 8.999 = 2213231  به ریال ( هرمثقال طلای عیار 18 )

2213231 / 4.608 = 480302  به ریال (قیمت هر گرم عیار 18 )

 

 

 قيمت هر گرم طلاي 18 عيار 750

قيمت هر مثقال طلاي 17 عيار تقسيم بر عدد 4.3318 مساوي است با قيمت هر گرم طلاي 18 عيار750


اگرشمابخواهیدقیمت یک گرم طلاباهرعیاری رابدست آوریدازروی مظنه گرفته شده بدین طرق عمل نمایید.

شماوقتی که به بازارطلازنگ میزنیدتاقیمت بگیریدقیمت مظنه رابه شمامی گویندیعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیار

1 -فرمول      مظنه17(705)/4.608/705*(هرعیاری) = قیمت یک گرم طلاباهرعیاری. 

مثال:  قیمت یک گرم طلاباعیار 925 ازروی مظنه 61355 تومان چقدرمیشود.
   61355تومان/4.608/705*925=17470تومان قیمت یک گرم طلاباعیار925از روی مظنه ایران.


فرمول بسیارمهم : هنگام خرید اول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به خریدنمایید.
 

مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یاآبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یاآبشده).
 

مثال:7000000تومان پولداریم( برای خرید) مظنه روز 61000تومان مغازه داربرای فروش طلای آبشده باعیار 935داردبا مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935)روی مظنه61000تومان بایدبه ما بدهد.
 

7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.

فرمول بسیارمهم :  هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به فروش نمایید.
 

مقدار(وزن)طلایتان*مظنه روز/4.608/705*عیار(شمش یاآبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش بایدبگیرید.
 

مثال:398.7گرم طلای آبشده باعیار(935)داریم مظنه روزهم 65000تومان موقع فروش چقدر پول ازمغازه داربگیریم.
398.700گرم*65000تومان/4.608/705*935=7458811تومان ازمغازه داربایدبگیرد.

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه ۱۱ مهر۱۳۹۰ و ساعت 23:1 |